Viborg By

Stor satsning på det gode ældreliv skubbes på grund af Corona

Viborg Byråd vil gerne rigtig godt fra start og træder derfor lidt på bremsen i arbejdet med velfærdsaftalen på ældreområdet. 

Viborg er én af tre kommuner i landet, der fra 2021 til 2023 skal arbejde med at udvikle ældreområdet.

Under overskriften “Velfærdsaftaler” står kommunen klar i startboksen med flere initiativer, men anden bølge af corona betyder nu, at byrådet har besluttet at udskyde den planlagte start af projektet.

Årsagen er de mange begrænsninger i forhold til at kunne mødes med de ældre, deres pårørende, medarbejdere, ældreråd og en række andre samarbejdspartnere og interessenter.

Under den herskende Covid-19-pandemi er fokus lige nu rettet på at holde smitten væk fra de ældre borgere. Derudover arbejdes der i denne tid på højtryk med vaccinationsprogrammet for kommunens ældre borgere, ligesom personalet vaccineres i den udstrækning, det er muligt.

– Alle har et stærkt ønske om at arbejde seriøst med Velfærdsaftalen, og vi stod alle klar til at gå i gang. Men vi må sande, at fokus lige nu helt naturligt er et andet sted, siger en ærgerlig borgmester Ulrik Wilbek, der oplyser, at Viborg Kommune er i dialog med Middelfart og Langeland kommuner, som også er “frisat” på ældreområdet.

Formand for Ældre- og Aktivitetsudvalget, Lone Langballe, uddyber:

– En væsentlig del af velfærdsaftalen er, at borgere, pårørende og mange andre interessenter inddrages i arbejdet og er med til at pege på, hvor der bedst kan sættes ind. Vi vil f.eks. gerne holde borgermøder, men det lader sig ikke gøre med de nuværende Corona-restriktioner. Noget inddragelse kan godt foregå online, men – især med målgruppen taget i betragtning – virker det ikke oplagt kun at køre med virtuelle borgermøder og lignende.

Arbejdet med Velfærdsaftalen sættes dog ikke i stå. Viborg Byråd havde onsdag den 20. januar et online temamøde, hvor politikerne kom med input til, hvad der skal være sket om tre år, når projektet er slut. Her kredsede ideerne blandt andet om opgøret med kontrol og tidstyranni, værdighed og valgfrihed for borgerne, inddragelse af borgere, pårørende, medarbejdere og øvrige interessenter, samt kompetenceudvikling af personalet. Fredag den 22. januar fulgte Ældrerådet med deltagelse af repræsentanter fra Ældre- og Aktivitetsudvalget ideerne op med en temadrøftelse.

Fakta

Viborg Byråd har besluttet at indgå en aftale med Regeringen: Sammen med Middelfart og Langeland kommuner sættes Viborg de kommende tre år fri fra bureaukrati og regulering på ældreområdet. Viborg Kommune er én af kun syv kommuner, der de næste tre år tilbydes at indgå en såkaldt velfærdsaftale med regeringen på tre af de store velfærdsområder: Skole, dagtilbud og ældre.

  • En velfærdsaftale er en ny, samarbejdsbaseret vej til at udvikle velfærden og skabe større lokalt handlerum. De friere rammer modsvares af en pligt til at levere tydeligere resultater i den velfærd, som borgerne modtager.
  • Velfærdsaftalen på ældreområdet forventes indgået i Folketinget i foråret 2021. Den vil danne rammen for arbejdet de næste tre år.
  • I Viborg Kommune er det Ældre- og Aktivitetsudvalget, der forestår arbejdet med velfærdsaftalen. Det er byrådet, der har ansvaret for velfærdsaftalen, og derfor træffer byrådet beslutning i sager vedrørende velfærdsaftalen efter indstilling fra Ældre- og Aktivitetsudvalget.

Kommentarer