Tjele

Vindmøllerne ved Vinge: Moral, etik og almindelig anstændighed indgår ikke i ligningen

Udsnit af visualisering af vindmøllerne ved Vinge set fra Bigum Søbad. Visualiseringer: Planenergi

Debatindlæg af Bent Kiertzner, ’Søholt’, Bigum Huse 4, 8830  Tjele

Klima- og miljøudvalget (KOM) i Viborg Kommune afholdt møde torsdag den 3. januar 2019, hvor projektet vindmøller ved Vinge/(Tjele Langsø , var på dagsordenen.

Der forelå en indstilling fra Viborg Kommunes Forvaltning, som anbefalede projektet til videre fremme i processen, og det skete som forventet også. KOM vedtog at fremme forslaget.

Til KOM var fremlagt en Natura 2000 konsekvensvurdering i foreløbig version udfærdiget af Orbicon, som aldeles fejlagtigt konkluderede, at blot 5-8 Taiga Sædgæs vil omkomme årligt ved kollisioner med møllerne. Orbicon, som i parantes er hyret af og bliver betalt af projektmager, havde behændigt , men ikke uventet, helt undladt at bearbejde de friske data, som er indsamlet af Aarhus Universitet om Taiga Sædgæssenes trækruter og fourageringsmønstre ved Tjele Langsø Natura 2000 området. Data som ville have givet et helt andet resultat. Alle aktører er fra flere sider blevet gjort opmærksom på forekomsten af disse data fra Aarhus Universitet.

Undertegnede gav i e-mail af 27/12-2018 besked om den fejlagtige og helt misvisende vurdering af Orbicon, som nu skulle være grundlag for den politiske vurdering. Henvendelsen gik til såvel borgmester samt til de fem medlemmer af KOM. Men som ventet, desværre, ingen reaktion. Henvendelse om dette punkt i den betændte sag gav – som alle tidligere henvendelser – ingen reaktioner fra nogen politikere overhovedet . Transparens, dialog og borgerinddragelse foreligger åbenbart kun i valgår.

I indstillingen til KOM’s møde den 3/1-2019 skrev forvaltningen i bilag 6 – side 2: ’’Viborg Kommune vil i behandlingen af ansøgningen forholde sig til det, der er implementeret i dansk lovgivning vedr. vindmøller og sædgås. Det er derfor kun disse forhold der vil bliver medtaget i miljørapporten. Hensigtserklæringer og aftaler, som den danske stat har indgået, der ikke er implementeret i dansk lovgivning vil derfor ikke blive behandlet’’.  

Allerede i februar 2017 forelå der en henvendelse fra svensk side, professor Ulf Skyllberg, Birdlife Sweden tilskrev byrådet/forvaltningen og gjorde opmærksom på den danske stats forpligtigelser iht. Paris-aftalen af 11-12. maj 2016 – indgået med 15 andre lande – og som forpligtiger den danske stat til at minimere faktorer, der kan udgøre en risiko for Taiga Sædgæssene, herunder specifikt nævnt af Ulf Skyllberg; vindkraftværker. At den danske stat og andre myndigheder, herunder kommuner, kan ignorere internationale forpligtigelser, hvis der ikke er udstedt særlove, må være et helt nyt juridisk princip. Sådant princip troede jeg kun gjalt for lande noget øst for Danmark eller langt syd herfra mod ækvator.

Det særdeles bekvemme facit på blot 5-8 dræbte Taiga Sædgæs per år, gør at forvaltningen mener, at den kan fravige det af Miljøstyrelsen benævnte ’forsigtighedsprincip som i praksis betyder, at muligheden for at opstille vindmøller i/eller i nærheden af et Natura 2000 er udelukket, hvis det kan skade udpegningsgrundlaget’’. For Tjele Langsø Natura 2000 området er udpegningsgrundlaget Taiga Sædgæssene. 5-8 dræbte fugle per år er ingen skade,  vil 30-100 være en skade ? Kan det mon betale sig at spørge om, hvilken definition der er gældende for skade ? Redelig og ordentlig forvaltning med objektive afvejninger ? Nej overhovedet ikke, dagsordenen her gælder kun fremme af store økonomiske interesser. Omkostninger for natur og fauna har ingen politisk interesse. Det var helt andre toner, der lød i vor tidligere borgmester Torsten Nielsens embedsperiode. Da blev der lyttet og da blev der svaret t på vore henvendelser. Naturhensyn og borgernes mening havde da vægt.

Forvaltningen fraviger egen handleplan 2016-2021 for Natura 2000 området Tjele Langsø, og som det blev påvist på borgermødet i Tjele Centret den  27. september 2018, egne kriterier for screening af vindmølleområder, som vedtaget i april 2010, og som ordstyrer på mødet, direktør for Teknik og Miljø i Viborg Kommune, Hans Jørn Laursen,  kækt på mødet udtalte, ’’det kan vi da blot ændre’’.

Jeg må spørge – redelig og objektiv forvaltning? Nej, øjensynligt udelukkende varetagelse af store økonomiske interesser.

Det blev for i øvrigt ved dette borgermøde for mange af os deltagere desværre helt  klart, at dagsordenen for dette projekt ikke indebar mulighed for kritik eller dialog. En ældre medborger var på borgermødet midt i sit kritiske indlæg – med vel at mærke 5 minutter tilbage af berammet mødetid – da ordstyrer abrupt og aldeles ubehøvlet afbrød hende og afsluttede mødet.

Toget var sat på skinner. Borgermødet var en formalitet, der blot skulle overstås, og alle henvendelser siden da, er forblevet aldeles ubesvarede. Lex Bilka Horsens viste jo også, at blot et projekt har tilstrækkelig stort økonomisk omfang, så kan det godt opføres ulovligt, og da blot senere lovliggøres ved dom. Projektet vindmøller Vinge/Tjele Langsø er formentlig i størrelsesordenen 200+ mill.  dkk.

Sagsbehandlingen i forvaltningen kan bedst betegnes som adaptiv, nemlig udelukkende tilpasset projektmagers og lodsejeres interesser.

Ordet manipuleret kan dog helt rammende bruges om Orbicons udkast til rapport om konsekvens- vurdering for Natura 2000 området. Den dannede meget  besynderligt grundlag for den politiske beslutning i KOM i torsdags. Var Aarhus Universitets videnskabelige materiale indgået, var slutfacit for antal dræbte fugle per år måske blevet 30-50 eller 300-500. På side 9 i Orbicons rapport står der,’’Der foreligger ingen præcise informationer omkring flyveruter fra Nørreådalen til overnatning i Tjele Langsø’’, Det kan da kun betegnes som en skamløs og grov løgn. Rapporten siger endda ’’gæssene, der søger føde i Nørreådalen, er derfor ikke medregnet i kollisionsberegningerne’’. En aldeles skamløs grov manipulation, for så ville tallene for kollisioner være endog markant højere.

Den ene lodsejer, der nu skal lægge jord til opstilling af de fleste vindmøller,  og som kan se frem til store indtægter herpå, modtog i årene 2004-2010 ekstra støtte fra det offentlige på knap 4 mill. dkk for at fremme Taiga Sædgæssenes fourageringmuligheder i vinterhalvåret i opstillingsområdet. Nu kan man omvendt tjene godt på et nyt tiltag, der nu i stedet vil skade den truede Taiga Sædgås.

Moral, etik og almindelig anstændighed indgår ikke i ligningen.

Kommentarer